Vedtægter

Vedtægter for Bagsværd Vægtløftnings Klub

30-01-2024

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Bagsværd Vægtløftnings Klub (BVK).

Stk. 2. BVK har hjemsted i Gladsaxe Kommune.

BVKs adresse er Bagsværd Stadion, Bagsværd Hovedgade 86 - 90, 2880 Bagsværd.

Stk. 3. BVKs hjemmeside: www.b-v-k.dk

§ 2. Klubbens tilhørsforhold

Bagsværd Vægtløftnings Klub er tilsluttet Dansk Vægtløftnings Forbund (DVF), Dansk Idræts Forbund (DIF) samt Foreningernes Idrætsråd i Gladsaxe (FIG) i Gladsaxe.


§ 3. Bagsværd Vægtløftnings Klubs formål

BVKs formål er at fremme og udvikle mulighederne for at dyrke vægtløftning for BVKs medlemmer.

§ 4. Optagelse af medlemmer

En fysisk person kan af BVK optages som medlem. Indmeldelsen sker skriftligt. Som medlem skal personen efterleve foreningsformål og bidrage aktivt hertil.

Stk. 2. Medlemmer af BVK kan ikke repræsentere andre klubber eller foreninger ved vægtløftningsstævner. De pågældende stævner er dem, som indfinder sig under de til enhver tid gældende stævnebestemmelser fra Dansk Vægtløftningsforbund (DVF).

a. Der kan gives dispensation fra denne regel efter særlig aftale med BVK’s bestyrelse.

Stk. 3. Ved optagelse af umyndige personer under 18 år kræves skriftligt samtykke fra en forælder eller værge.

§ 5. Kontingent

BVKs grundkontingent fastsættes for 1 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Grundkontingentet fastsættes ved vedtagelse med simpelt flertal.

Stk. 2. Ud over grundkontingentet, kan bestyrelsen tillægge holdgebyr, som forudsætning for deltagelse på de af BVK organiserede hold, til at dække yderligere udgifter i forbindelse med gældende hold:

Stk. 3. Kontingentet opkræves kvartalsvis forud for perioden.

§ 6. Udmeldelse

Udmeldelse af BVK kan alene ske ved skriftlig, umisforståelig meddelelse til bestyrelsen herom.

Stk. 2. Udmeldelse skal ske inden udgangen af den 2. måned i indeværende kvartal. Ved manglende overholdelse af ovenstående frist opkræves kontingent for fortløbende kvartal tillige.

§ 7. Eksklusion

Bestyrelsen er alene bemyndiget til at træffe afgørelse om eksklusion af BVKs medlemmer.

Stk. 2. Eksklusion af et medlem kræver fuldstændig enighed blandt bestyrelsens stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 3. Eksklusion kan alene ske, hvis særlige forhold taler herfor. Sådanne forhold er blandt andet:

a. Overtrædelse af de af DIF og Anti Doping Danmark (ADD) fastsatte anti-doping regler.

b. Gentagne overtrædelser af DIF’s etiske kodeks for dansk konkurrenceidræt.

c. Kontingentrestance i 2 eller flere kvartaler.

d. Anden opførsel, som ikke kan eksistere i forening med BVKs formål og værdier.

Stk. 4. Eksklusion af det pågældende medlem skal meddeles medlemmet skriftligt, ved e-mail, af bestyrelsen uden ugrundet ophold. Det ekskluderede medlem har efter modtagelsen af meddelelsen om eksklusion indtil 2 uger til at forlade klubben. Efterladte personlige ejendele vil efter udløbet af denne periode blive destrueret.

Stk. 5. Det ekskluderede medlem har i den ovennævnte 2 ugers periode mulighed for at gøre indsigelse imod eksklusionen. Indsigelsen skal tillige ske skriftligt, ved e-mail.

a. Indsigelsen kan derudover fremføres mundtligt over for et eller flere bestyrelsesmedlemmer. Ændrer et eller flere bestyrelsesmedlemmer mening som følge heraf eller på baggrund af udefrakommende omstændigheder, bortfalder afgørelsen om eksklusion.

Stk. 6. Efter udløbet af 2 ugers perioden, og såfremt der ikke er gjort indsigelse, er beslutningen om eksklusion endelig.

a. Gør medlemmet indsigelse, forlænges ovenstående frist med 1 måned fra og med den dag, hvorpå der gøres indsigelse.

§ 8. Anti Doping

BVK samarbejder med ADD og DIF. Medlemskab i BVK forpligter medlemmet til at indvillige i dopingtest, når ADD kræver det. Dette krav gælder både ved træning i klubben, deltagelse i stævner og andre sammenhænge i øvrigt hvor medlemmet repræsenterer BVK.

§ 9. Ordinær Generalforsamling

Generalforsamlingen har, med de indskrænkninger som disse vedtægter

foreskriver, den højeste myndighed i alle BVKs anliggender.

Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes årligt i februar måned.

Stk. 3. Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske ved skriftlig

meddelelse til samtlige medlemmer, med mindst tre ugers varsel.

Stk. 4. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 5. Stemmeret tilfalder alle medlemmer, der har været medlem af BVK de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance.

Stk. 6. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

§ 10. Dagsorden for den ordinære generalforsamling

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år fremlægges til godkendelse.

3. Forelæggelse af regnskab for det for forløbne år til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Behandling af evt. indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse

6.a. Lige år: Formand og to menige bestyrelsesmedlemmer (2 år)

6.b. Ulige år: Næstformand og kasserer (2 år)

8. Valg af en revisor og en revisorsuppleant (1 år )

9. Eventuelt.

§ 11. Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen vælger en dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingen vælger en referent til at føre referat af generalforsamlingen.

Stk. 2. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Denne regel kan kun fraviges såfremt fravigelsen eksplicit fremgår af disse vedtægter.

Stk. 3. Afstemningsmåde: Dirigenten vælger afstemningsmåden. Et stemmeberettiget medlem kan begære afstemning om afstemningsmåden for den pågældende beslutning, såfremt pågældende medlem er uenig i dirigentens valgte afstemningsmåde. Afstemning om afstemningsmåden afgøres ved håndsoprækning og ved simpelt flertal.

Stk. 4. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer. Protokollen underskrives og godkendes af dirigenten.

Stk. 5. Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny forebringes på samme generalforsamling.

§ 12. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en fjerdedel af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen.

Stk. 2. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes senest 1 måned efter, at begæring er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

Stk. 3. Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder samme bestemmelser som ved indkaldelse til ordinær generalforsamling.

§ 13. Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer og to menige medlemmer.

Stk. 2. Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand eller næstformand.

§ 14. Bestyrelsens forretningsorden

BVKs daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer BVK i alle forhold. Bestyrelsens handlinger og beslutninger forpligter BVK.

Stk. 2. BVK tegnes af formanden. I formandens fravær kan BVK tegnes af næstformanden.

Stk. 3. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.

Stk. 4. I formandens forfald indtræder næstformanden i dennes sted.

Stk 5. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 6. Over bestyrelsens handlinger skal der føres protokol.

§ 15. Regnskab

BVKs regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisoren.

Stk. 2. Driftsregnskab forelægges og skal være forsynet med påtegning af revisoren på den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Stk. 3. BVKs midler indsættes på BVKs bankkonto.

§ 16. Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en kritisk revisor og en revisorsuppleant. Revisorerne skal hvert år i februar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningen er til stede.

Stk. 2. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.

Stk. 3. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 17. Vedtægtsændringer

Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, ved kvalificeret stemmeflertal, minimum to tredjedele, når mindst en fjerdedel af foreningens medlemmer er til stede.

§ 18. Bagsværd Vægtløftnings Klubs ophævelse

BVK kan ikke opløses, så længe den tæller 5 medlemmer, der ønsker at opretholde BVK.

Stk. 2. I tilfælde af BVKs opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål, dog således, at BVKs materiel tilfalder Dansk Vægtløftnings Forbund med ønsket om, at det så vidt muligt anvendes til samme formål som tidligere.

Således vedtaget 1973.

Ændret og vedtaget på generalforsamlingen 19. februar 1997.

Ændret og vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 26. september 2001.

Ændret og vedtaget på Generalforsamling d. 6. marts 2013

Ændret og vedtaget på Generalforsamling d. 20. februar 2024